Általános szerződési és felhasználási feltételek

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

 1. A webáruház üzemeltetője:

A https://www.webdivat.hu/ internet címen elérhető webáruházat a

Kulcsra-Kész Ház Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Kulcsra-Kész Ház Kft

Cégjegyzékszám: 09-09-032161 -Hajdú-Bihar megyei Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28829298-2-09

Székhely: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca  3/A.

Üzleti tevékenység helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-94422346

IBAN: HU54

SWIFT kód: GIBAHUHB

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette: 2021.06.21

307661/B/2 számon Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 1. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató

Ügyfélszolgálatához: 06 30 107-7770

2.1  Személyesen: Récsei Center 1146. Budapest, Istvánmezei út 6 szám alatt található, üzletben a nyitvatartási

idő: Hétfőtől -Szombatig 10.00 órától 20.00 óráig

Vasárnap ZÁRVA

2.2  Telefonon:

Telefonszám: +36 30 108-7770 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető Hétfőtől Szombatig 10.00 órától 19.00 óráig.

2.3.  E-mail-ben

E-mail cím: webdivat2021@gmail.com

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 1. A magyar jog kikötése

3.1.  A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban:

webhely)  üzemeltető  Szolgáltató  Magyarországról  nyújtja  szolgáltatását, a

Szolgáltatás Magyarországra irányul.  A szolgáltatás nyújtására,

Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar

jog alkalmazandó, különös tekintettel a

–  AZ  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302

RENDELETE (2018.  február  28.)  a  belső  piacon  belül  a  vevő

Állampolgársága,  lakóhelye  vagy  letelepedési  helye  alapján  történő

Indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés

Egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

–  Polgári Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvényre (a  továbbiakban:

Ptk.),

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

–  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól

szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

–  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. törvényre,

– és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2.  Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben  (a  továbbiakban:

Szerződési feltételek  vagy  ÁSZF)  említett  időpontok,  időintervallum

Megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3.  A jelen  szerződési  feltételekben  említett  munkanapok, munkaszüneti-  és

Ünnepnapok  alatt  a  magyar  munkanapokat,  munkaszüneti-  és

Ünnepnapokat kell érteni.

 1. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1.  Jelen szerződési feltételek a  webhelyen  elérhető szolgáltatásokra, a  webhely

felhasználására,  a  webhelyen  működő  webáruházban  megrendelhető

termékek adásvételére vonatkoznak.

4.2.  A szerződés felei:

4.2.1.  A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek

eladója.

4.2.2.  Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint

a  webhely  weboldalait  meglátogató  személy.  Felhasználó lehet  minden

jogképes  természetes  és  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem

rendelkező  gazdálkodó  szervezet,  ideértve  a  külföldi  jogalanyokat  is,

amennyiben  az  itt  megfogalmazott  szerződési  feltételeket  elfogadja,  és

magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el.  A jelen  szerződési  feltételek

 

keretében  kötendő  szerződést  cselekvőképtelen  személy,  vagy

korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3.  A  szerződési  feltételek  a  webhelyen  történő  elhelyezéstől  hatályos,  és

határozatlan időre szól.

 1. A távollévők  közötti,  elektronikus  úton  kötött  szerződésre  vonatkozó

általános tájékoztatás

5.1.  A  webáruházban  megrendelhető  termékek  lényeges  tulajdonságairól

Felhasználó  a  megrendelést  megelőzően  a  webáruház  termékek

tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

5.2.  A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3.  A  webhelyen  leadott  megrendelések  ráutaló  magatartás  formájában  tett

jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4.  Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül

köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz

48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5.  A  megkötött  szerződés  nem  minősül  írásbeli  szerződésnek,  azt

Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6.  Szolgáltató  magatartási  kódexnek  nem  vetette  alá  magát,  így  az  nem  áll

rendelkezésre nála.

5.7.  Felhasználó  a  megrendelés  elküldése  előtt  a  megrendelés  lépései  során

tájékoztatást  kap  az  aktuális  fuvarozási  díjakról  és  esetleges  fuvarozási

korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8.  A szerződési  feltételeket  és  a  jogszerű  tájékoztatáshoz  szükséges

dokumentumokat  Felhasználó  a  megrendelésének  e-mail  útján  történő

visszaigazolásához  csatolt  dokumentumként  megkapja,  a  megrendelésének

beérkezésekor  aktuális  tartalommal.

 

 1. Regisztráció

6.1.  A regisztráció ingyenes.

6.2.  A  regisztrációt  Felhasználó  a  webhely  fiókóm    ikonra  kattintással,

majd  a  megjelenő  „REGISZTRÁCIÓ”  felirat  alatti  adatlap  kitöltését

követően,  a  jelen  szerződési  feltételek  elfogadásával  és  az  adatkezelési

nyilatkozat  bejelölésével,  végül  a  „REGISZTRÁCIÓ”  feliratú  gombra

kattintással hajthatja végre.

A  megrendelés  során  is  van  lehetőség  egyúttal  regisztrálni,  a  „Fiók

létrehozása” felirat melletti nyilatkozat bejelölésével.

6.3.  Az  érvényes  regisztrációhoz  Felhasználónak  valós  adatokat  és

elérhetőségeket  kell  megadnia.  Amennyiben  megállapítást  nyer,  hogy

valótlan  adatokkal  történt  a  regisztráció,  Szolgáltató  jogosult  azt  törölni.

Utóbbi  esetben  Szolgáltatót  nem  terheli  felelősség  az  esetleges

következmények miatt.

6.4.  Szolgáltató  az  érvényes  regisztrációt  is  törölheti  a következményekért való

felelőssége  nélkül,  amennyiben  a  törölt  Felhasználó  rosszhiszeműen

használta  fel  a  webhelyet,  vagy  más  módon  megszegte  a  jelen  szerződési

feltételeket.

6.5.  A regisztráció  fenti okokból történő,  Szolgáltató  általi törlése a mindkét Fél

által  már  teljesített  megrendeléseket  nem  érinti.  Ugyanilyen  okból  történő

törlés  esetén,  amennyiben  Szolgáltató  még  nem  kezdte  meg  a  teljesítést

akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka

ezt  nem  akadályozza.  Amennyiben  nem  teljesíti  a  megrendelést  és

Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett

összeget.  Ha  a  Felhasználó  törlés  okát  jelentő  magatartása  kárt  okozott

Szolgáltatónak,  utóbbi  jogosult  visszatartani  a  kár  összegét  a  visszafizetés

összegéből.

 6.6.  Felhasználó  a  regisztrációjának  törlését  bármikor  kezdeményezheti  a

Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül

– de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.7.  A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó  –  regisztráció céljából

kezelt  –  személyes  adatainak  törlését  eredményező,  vagy  ilyen  célú

felhasználását  megtiltó  összes  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérelme.  Ezekről

Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

6.8.  A  regisztráció  Felhasználó  fentiek  szerinti  kérelmeire  történő  törlése  nem

érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 1. A vételár meghatározása

7.1.  A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait  bemutató

oldalain tájékozódhat Felhasználó.

7.2.  A  termékeknél  feltüntetett  vételárak  bruttó  fogyasztói  árak,  tehát  minden

terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3.  A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

7.4.  Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

7.5.  Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

7.6.  A  megrendelések  visszaigazolásában  mindig  a  ténylegesen  fizetendő

fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben

szerepelnek.

7.7.  A  webáruház  weboldalain  látható  termékek  árai  változtatásának  jogát

Szolgáltató  fenntartja.  Az  árváltozás  a  már  megrendelt  termékek  árát  nem

befolyásolja.

7.8.  Amennyiben  hibás  ár  szerepel  a  webáruházban,  vagy  a  megrendelés

visszajelzésben  –  különös  tekintettel  a  nyilvánvalóan  téves  árra  –  akkor

Szolgáltató  nem  köteles  a  terméket  hibás  áron  értékesíteni.  Szolgáltató  a

hibás áron történt megrendelést követően  felajánlja a Felhasználó számára a termék  valós  áron

történő  értékesítését.  Amennyiben  Felhasználó  ezt  nem fogadja el, jogosult elállni a

megrendelésétől.

 1. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

 

8.1.  A termék kiválasztása

8.1.1.  Felhasználó  a  webáruház  termékek  adatait  tartalmazó  oldalain  ismerheti

meg a termékek lényeges tulajdonságait.

8.1.2.  A  Felhasználónak a megrendelni kívánt termék adatlapján lehetősége van a

termék  típusának,  színének,  méretének  kiválasztására.  Ezt  követően

megrendelni  kívánt  termék  adatlapján  található  „KOSÁRBA  TESZEM”

feliratú  gombra  kattintással  virtuális  kosárba  helyezheti  a  terméket  a

Felhasználó.

8.1.3.  Amennyiben  Felhasználó  több  terméket  kíván  megrendelni,  a  fentiek

szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

8.1.4.  Ha  a  megrendelés  előtt  a  termékkel  kapcsolatban  kérdés  merülne  fel,

Szolgáltató  ügyfélszolgálata  készséggel  áll  Felhasználó  rendelkezésére

(elérhetőségek: fentebb az „Ügyfélszolgálat” cím alatt).

8.2.  A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1.  Felhasználó  a  megrendelését  online,  a  webáruházban  adhatja  le,  az

alábbiak szerint.

8.2.2.  A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3.  Felhasználó a  termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a  weboldal

fejlécén  található  bevásárlótáskát  ábrázoló  gombra  kattintással

megtekintheti a kosár tartalmát.

8.2.4.  A  kosár  tartalmát  mutató  oldalon  Felhasználónak  lehetősége  van  a

kiválasztott  termékek  darabszámát  jelölő  szám  átírásával  a  kívánt

darabszámon  módosítani,  illetve  az  „X”-et  ábrázoló  ikonra  kattintással  a kosárból  ki  is  veheti  az  adatott  terméket.  Ugyanezen  oldalon  a  szállítási

mód  is  megjelölhető,  ahol  feltüntetésre  kerül  a  szállítási  költség  is.  A

szállítási  mód  kiválasztása  a  későbbi,  „Szállítási  mód  kiválasztása!”

menüpont alatt is kiválasztható.

8.2.5.  Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a név,

számlázási,  illetve  szállítási  cím,  e-mail  cím,  telefonszám  megadása

szükséges.

8.2.6.  Ezt  követően  a  „Fizetési  mód  kiválasztása!”  feliratú  gombra  kattintva  a

Felhasználó ki tudja választani a fizetési módot.

8.2.7.  A  „Kosarad”  felirat  alatti  összesítő  oldalon  látható  a  teljes  megrendelés

összesített  fogyasztói  ára,  valamint  a  fizetendő  szállítási  vagy  esetleges

egyéb költségek bruttó  összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes

költség.

8.2.8.  Az  adatbeviteli  hibáknak  a  szerződéses  nyilatkozat  elküldését

megelőzően  történő  azonosításához  és  kijavításához  biztosított

eszközök:

8.2.9.1.  A  hiányos  vagy  nyilvánvalóan  hibás  adatok  bevitelekor  a

megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.10.2.  A  regisztrált  Felhasználó  a  személyes  adatait  a  megrendelés

folyamatában  a  megrendelésre  vonatkozóan  módosíthatja.  A

regisztrációs  adatait  a  webhelyre  belépést  követően  profil

személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.10.3.  A  kosár  tartalma,  megrendelés  adatai,  paraméterei  bármikor

ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés

elküldéséig, a  megrendelés folyamatában  fentiek szerint megjelenő

oldalakon  visszalépéssel  és  az  adatok  módosításával,  újabb

bevitelével  az  ÁSZF  jelen  fejezetének  eddigi  pontjaiban  írtak

szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással,

illetve a webáruház megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején

látható  folyamatábrán  megnevezett  megrendelési  fázisokra

kattintva van lehetőség.

8.2.11.  Felhasználó  a  megrendelés  fenti  adatainak  ellenőrzését  és  az  esetleges

adatbeviteli  hibák  javítását  követően,  a  jelen  ÁSZF  elfogadására

vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELÉS LEADÁSA”

feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.12.  Szolgáltató  a  megrendelés  beérkezését  követően  azt  automatikus  e-mail

útján  haladéktalanul  visszaigazolja  Felhasználónak,  az  általa  on-line

megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza

a Felhasználó által fizetendő teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás

a  Felhasználó  megrendelésének  elküldésétől  számított  48  órán  belül  a

Felhasználóhoz  nem  érkezik  meg,  a  Felhasználó  mentesül  az  ajánlati

kötöttség  alól.  A  visszaigazolás  akkor  tekintendő  a  Felhasználóhoz

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik  (tehát az e-mail

fiókjába  történő  beérkezéssel).  A  megrendelés  itt  írt  visszaigazolásával

még  nem  jön  létre  a  termék  megvásárlására  vonatkozó  szerződés,  ez  a

visszaigazolás  Szolgáltató  részéről  még  nem  számít  a  megrendelés

elfogadásának.

8.2.13.  Felhasználónak  az  „EGYEDI  MINTÁK”  menüpont  alatt  lehetősége  van  az

„ONLINE  PÓLÓSZERKESZTŐ”  felirat  alatti  „TOVÁBB  A

SZERKESZTŐBE”  gombra  kattintva  egyedi,  Felhasználó  által  tervezett

mintázatú termék megrendelésére. A termék, illetve szín, ruházati termék

esetén  annak  méretének  kiválasztása  válik  lehetővé,  majd  a  felületen

elérhető  szerkesztő  segítségével  megszerkesztett  termék  elkészítését

követően  a  „KOSÁRBA”  feliratú  gombra  kattintással  virtuális  kosárba

helyezheti  a  terméket  a  Felhasználó.  Ezt  követően  a  bevásárlókocsit

ábrázoló ikonra kattintással megjeleníthető a virtuális kosár tartalma, ahol

a  „FIZETÉSHEZ”  feliratú  gombra,  majd  az  előugró  szerzői  joggal

kapcsolatos  nyilatkozat  melletti  jelölőnégyzet  bejelölését  követően

„TOVÁBB  A  PÉNZTÁRHOZ”  feliratú  gombra  kattintással,  majd  a

korábbi, fentebb felsorolt, megrendelésre vonatkozó pontok szerint eljárva

adhatja le a Felhasználó egyedi megrendelését.

8.2.14.  Felhasználónak  az  „EGYEDI  PÓLÓ”  menüpont  alatt  az  „ÍRÁSOS

MEGRENDELÉS”  felirat  alatti  „TOVÁBB  A  MEGRENDELÉSHEZ”

gombra  kattintva  lehetősége  van  továbbá  megrendelni  a  terméken

szereplő  minta  Szolgáltató  általi,  de  Felhasználó  elképzelése  szerinti

megtervezését  és az így elkészült mintával ellátott terméket.  Az „Egyedi

megrendelés”  alatti  név,  e-mail  cím,  telefonszám  mezők  kitöltését,

valamint  a  „Megrendelés”  felirat  alatti  mezőbe  a  termék  típusának,

színének,  méretének,  és  az  egyedi  termékre  vonatkozó  igény  leírását,

minta  feltöltését,  valamint  az  átvételi  mód  megjelölését,  szállítási  cím

kitöltését  követően  „Megrendelés  elküldése”  feliratú  gombra  kattintva

adhatja le a Felhasználó megrendelését.

8.2.15.  A megrendelések feldolgozása minden munkanapon  a  közép európai idő

szerint  10.00  órától  20.00  óráig  történik.  Amennyiben  a  megrendelés  a

fenti  időintervallumon  kívül  érkezik  Szolgáltatóhoz,  azt  a  beérkezést

követő  első  feldolgozási  időszak  kezdetén  –  előre  fizetés  esetén  a

fizetendő  összeg  Szolgáltató  bankszámlájára  érkezésének  időpontját

követő  első  feldolgozási  időszak  kezdetén  –  kell  Szolgáltatóhoz

érkezettnek tekinteni  és attól az időponttól számított  24 órán  belül kerül

feldolgozásra.

8.2.16.  A  megrendelés  feldolgozása  megkezdését  követően  Szolgáltató  –

megrendelés  elfogadása esetén  –  e-mail útján  tájékoztatja Felhasználót a

megrendelés  elfogadásáról.  A  termék  megvásárlására  vonatkozó

szerződés  a  Szolgáltató  erről  szóló  e-mail  üzenetének  Felhasználóhoz

történő megérkezésével jön létre.

8.2.17.  Szolgáltató  felhívja  Felhasználó  figyelmét  a  megrendelés  beérkezésére

vonatkozó  visszaigazolás  és  a  megrendelés  elfogadására  vonatkozó

visszaigazolás  tartalmának  ellenőrzésére.  Ha  bármelyik  visszaigazolás

tartalma  a  megrendelés  tartalmától  eltér,  és  az  eltérést  a  megrendelő

Felhasználó  a  visszaigazolás  kézhezvételét  követő  24  órán  belül  nem kifogásolja,  illetve,  ha  a  visszaigazolás  kézhezvételét  követően  fizetést

teljesít,  akkor  a  szerződésre  a  visszaigazolás  tartalma  az  irányadó.  Az

eltérő  tartalmú  visszaigazolás  Szolgáltató  felé  történő  jelzését  követően

Szolgáltató  a  jelzést  megvizsgálja,  indokolt  esetben  korrigálja  a

megrendelést.

8.3.  A  regisztráció  Felhasználó  megrendelését  követő  kérelmére  történő  törlése

nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4.  Ha  Felhasználó  a  megrendelés  teljesítéséhez  szükséges  adatainak  törlését

kéri,  vagy  azok  ilyen  célú  felhasználása  ellen  tiltakozik,  abban  az  esetben

Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 

 1. A megrendelés utólagos korrigálása

9.1.  Amennyiben  Felhasználó  változtatni szeretne a  már leadott  megrendelésén,

vagy  helytelen  adatokat  adott  meg,  azt  mielőbb  jeleznie  kell  az

ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg,

hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

9.2.  A  megrendelés  korrigálása  esetén  Szolgáltató  a  megrendelésről  új

visszaigazolást  küld  a  módosított  tartalommal,  melynek  értelmében  a

módosításnak  megfelelően  jön  létre,  illetve  –  a  már  korábban  elfogadott

hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

 1. Fizetési feltételek

10.1.  Lehetséges fizetési módok:

10.1.1.  Banki átutalással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó  kiválaszthatja ezt a

fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

10.1.2.  Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott,

online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az  online  bankkártyás  fizetési  szolgáltatást  a  SimplePay  biztosítja.  A

szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A  bankkártyával  történő  fizetés  során  a  fizetéshez  használt  bankkártya

adatait  Felhasználó  közvetlenül  és  kizárólag  az  OTP  Mobil  Szolgáltató

Kft.,  1093  Budapest,  Közraktár  u.  30-32.  (SimplePay)  részére  adja  meg,

mivel  a  fizetés  folyamatában  átirányításra  kerül  a  SimplePay  oldalára.  A

SimplePay nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az  online  fizetés  további  feltételeiről  a  fizetési  szolgáltató  szerződési

feltételei  rendelkeznek,  melyeket  megismerhet  Felhasználó  a  kifizetést

megelőzően  a  fizetési  szolgáltató  felületén,  ahová  a  megrendelés

folyamatában átirányításra kerül.

10.2.  Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett  megrendelést  a saját érdekkörében

felmerült  oknál  fogva  mégsem  tudja  teljesíteni,  az  akadály  felmerülésétől

számított 8 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási

díjat visszatéríti.

 

 1. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

11.1.  Teljesítési és szállítási határidő

11.1.1.  A  megrendelt  terméket  Szolgáltató  a  megrendelés  elfogadásáról  szóló visszaigazolásban  szereplő  határidőn  belül  szállíttatja  ki  a  Felhasználó

által a megrendelés során megadott szállítási címre.

11.1.2.  A  megrendelés  beérkezésének  napját  követő  2-10  munkanapon  belül

kerül átadásra a  fuvarozónak, aki  belföldre  1  munkanapon belül  kézbesíti

azt.

11.1.3.  Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti  határidőn

belül  a  megrendelést,  akkor  a  teljesítési  akadály  beállásáról  annak

felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11.1.4.  A  termékek  kézbesítése  munkanapokon  történik  08.00  és  17.00  óra

közötti időszakban.  A termék szállítási  határidejét  a visszaigazoló e-mail

tartalmazza.  A  szállítás  időpontjáról  a  Szolgáltató  e-mailben  vagy

telefonon  tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a

Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló

e-mailben található telefonszámon.

11.2.  Fuvarozó:

11.2.1.  GLS  General  Logistics  Systems  Hungary  Csomag-Logisztikai

Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 670

Fax: +36 29 886 610

E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Fuvarozó belföldi cím esetén a  feladástól számított 2  munkanapon belül,

külföldi  cím  esetén  célországtól  függően,  feladástól  számított  1-7

munkanapon  belül  kézbesíti  a  megrendelt  terméket  Felhasználó  részére.

A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics

Systems  Hungary  Kft.  honlapján  elérhető  „Általános  üzleti  feltételek”

dokumentum  tartalmazza  (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzletifeltetelek).

 

11.4.  A termék átvétele

11.4.1.  Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi  át  a  szállítás  időpontjában  –  ideértve  azt  is,  mikor  Felhasználó  a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető,

így  meghiúsul  a  kézbesítés

Ez  esetben,  amennyiben  Szolgáltatóhoz

visszaérkezik a termék és  Felhasználó előre fizette a megrendelt termék

vételárát,  a  vételárat  a Szolgáltató  –  a  tranzakció  költségének  levonását

követően  –  visszatéríti viszont figyelembe kell venni, hogy abban az esetben, ha a megrendelő egyedi grafikát kér az adott termékre abban az esetben a díjat nem ál módunkban visszatériteni. Az át nem vett termék útán visszaszálítási díj terheli a szolgáltatót a futárcéggel szemben melyet minden esetben a megrendelő felé továbbérvényesit.  Az újbóli kiszálítást csak e-mail formában küldött levélben fogadjuk el! A szállítás díja nem számít bele a vételárba,  az

ilyen  esetben  –  mely  eset  nem  minősül  az  elállási  jog  gyakorlásának  –

nem kerül visszafizetésre.

11.4.2.  A  megrendelt  termék(ek)  mennyiségét,  épségét  és  szükséges

dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az

átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést

még akkor jelzi  Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor

bármilyen  sérülést,  eltérést  tapasztal  a  kézbesített  terméken,  Fuvarozó  a

Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a

terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet

felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a

Fuvarozót  terheli  a  felelősség,  ugyanakkor  a  Felhasználó  felé  a  termék

Felhasználó  részére  történő  átadásának  időpontjáig  Szolgáltató  viseli  az

ezzel  kapcsolatos  kockázatot.  Az  átvételkor  elvégzendő  ellenőrzés

Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó

szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a  12.

pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

11.4.3.  A  Szolgáltató  biztosítja  a  Szolgáltatónál  történő  személyes  átvétel

lehetőségét a 1146. Budapest, Istvánmezei út 6. szám alatt

hétfőtől-péntekig 10.00-től  20.00-ig.

Szomaton 10-től 17-ig

 1. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

12.1.  Hibás teljesítés

12.1.1.  Szolgáltató  hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg  a  szerződésben  vagy  jogszabályban  megállapított  minőségi

követelményeknek.

12.1.2.  Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a  Felhasználó  a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

12.1.3.  Fogyasztónak minősülő  Felhasználó  vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a  Felhasználó által felismert hiba  már a  teljesítés  időpontjában  megvolt,  kivéve,  ha  e  vélelem  a  dolog

természetével  vagy  a  hiba  jellegével  összeegyeztethetetlen.  Mindez  a

gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  három  hónapon  belül  felismert  hiba  esetén  a

bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

12.2.  Kellékszavatosság

12.2.1.  Felhasználó  a  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  Szolgáltatóval  szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2.  Felhasználó  –  választása szerint  –  az alábbi kellékszavatossági igényekkel

élhet:  Kérhet  kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek  közül  a

Felhasználó  által  választott  igény  teljesítése  lehetetlen  vagy  a  Szolgáltató

számára  más  igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan  többletköltséggel

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti  az  ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  vagy  a  hibát  a

Szolgáltató  költségére  Felhasználó  is  kijavíthatja,  illetve  mással

kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3.  Választott kellékszavatossági jogáról  egy  másikra  is  áttérhet,  az  áttérés költségét azonban  Felhasználó  viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

12.2.4.  Fogyasztónak minősülő Felhasználó  köteles a  hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő

hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a

hiba  felfedezésétől  számított  két  hónapon  belül  közölt  hibát  késedelem

nélkül  közöltnek  kell  tekinteni. A  közlés  késedelméből  eredő  kárért  a

jogosult  felelős.)  Ugyanakkor  Szolgáltató  felhívja  Felhasználó  figyelmét,

hogy  a  szerződés  teljesítésétől  számított  két  éves  elévülési  határidőn  túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez

a határidő egy év.

12.2.5.  Fogyasztónak  minősülő  Felhasználó  vásárlása  esetén  a teljesítéstől

számított három hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba  közlésén  túl  nincs  egyéb  feltétele,  ha  Felhasználó  igazolja,  hogy  a

terméket,  illetve  a  szolgáltatást  a  Szolgáltató  nyújtotta.  A  teljesítéstől

számított  három  hónap  eltelte  után  azonban  már  Felhasználó  köteles

bizonyítani,  hogy  a  Felhasználó  által  felismert  hiba  már  a  teljesítés

időpontjában is megvolt.

12.3.  Termékszavatosság

12.3.1.  Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő  Felhasználó  –

választása  szerint  –  a  fentebb  írt  kellékszavatossági jogát,  vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2.  Termékszavatossági  igényként  Felhasználó  kizárólag  a  hibás  termék

kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.3.  A  termék  akkor  hibás,  ha  az  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor

hatályos  minőségi  követelményeknek,  vagy  ha  nem  rendelkezik  a  gyártó

által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4.  Termékszavatossági igényét  Felhasználó  a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától  számított  két  éven belül  érvényesítheti.  E  határidő  elteltével  e

jogosultságát elveszti.

12.3.5.  Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával

vagy  forgalmazójával  szemben  gyakorolhatja.  A  termék  hibáját

termékszavatossági  igény  érvényesítése  esetén  Felhasználónak  kell

bizonyítania.

12.3.6.  A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

A  gyártónak  illetve  a  Szolgáltatónak  a  mentesüléshez  elegendő  egy  okot

bizonyítania.

12.3.7.  Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan  nem  érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt  termékre,  illetve  kijavított  részre  vonatkozó  kellékszavatossági

igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.4.  Jótállás

12.4.1.  Kötelező jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz  jogszabály által elrendelt  kötelező jótállás alá

eső terméket.

12.4.2.  Önkéntes jótállás

12.4.2.1.  A  Szolgáltató  3  hónapos  önkéntes  jótállást  vállal  az  általa

gyártott termékekre.

12.4.2.2.  A 3 hónapos önkéntes jótállás időtartama alatt a vásárolt termék

meghibásodik,  a  Felhasználó  ugyanazokat  az  igényeket

érvényesítheti  a  Szolgáltatóval  szemben,  amelyeket  a

kellékszavatosság  esetében.  Így  lehetősége  van  –  a  fentebb

„Kellékszavatosság”  alcím  alatt  írt  sorrend  szerint  –  kijavítást,

kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

12.4.2.3.  Amennyiben  egy  megvásárolt  termékre  van  jótállás,  akkor  a

szavatossági  jogok  és  a  jótállásból  eredő  jogosultságok

párhuzamosan érvényesíthetők.

12.4.2.4.  Szolgáltató  jótállási  kötelezettsége  alól  csak  abban  az  esetben mentesül,  ha  bizonyítja,  hogy  a  hiba  oka  a  teljesítés  után keletkezett.

12.4.2.5.  Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas.  Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni.  Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem  terjed  ki Szolgáltató  jótállási  kötelezettsége  azon  meghibásodásokra, amelyek:

– a nem rendeltetésszerű használatból,

– az előírt karbantartás elmulasztásából,

– rongálásból keletkeztek.

12.4.2.6.  Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.5.  Méretcsere szolgáltatás

Amennyiben  a  Felhasználó  tévedésből  hibás  méretű  terméket  rendelt,  a Szolgáltató  vállalja,  hogy  a  termék  visszaküldését  követően  elkészíti  a terméket  az  újból  megjelölt,  helyes  méretben,  mely  esetben  a Felhasználónak  kizárólag  a  postaköltséget  kell  kifizetnie.  Amennyiben méret  vagy  fazonmódosítás  miatt  az  újból  megrendelt,  javított  méretű megrendelt termék vételára magasabb, mint a visszaküldött, hibás méretűtermék vételára, abban az esetben  a Felhasználónak a postaköltségen felül kizárólag a két termék különbözetének összegét kell kifizetnie.

12.6.  Elállási jog

12.6.1.  Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.  Szolgáltató  webáruházában jellemzően a Felhasználó megrendelésére egyedileg legyártott,  a  Felhasználó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező   termékeket forgalmaz, így alapesetben ez a jogosultság nem gyakorolható. E termékkörön kívül eső termékek esetében az alábbiak szerint illeti meg az elállási jog a fogyasztónak minősülő Felhasználót.

12.6.2.  Az elállási határidő

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével  jár  le,  amelyen  Felhasználó  vagy  a  Felhasználó  által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 2. b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a  Felhasználó  által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 3. c) több tételből  vagy  darabból  álló  termék  szolgáltatásakor:  amelyen Felhasználó  vagy  a  Felhasználó  által  megjelölt,  a  fuvarozótól  eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 4. d) valamint a),  b),  és  c)  pontok  esetében  Felhasználó  a  szerződés megkötésének  napja  és  a  termék  átvételének  napja  közötti  időszakban  is gyakorolhatja elállási jogát.

12.6.3.  Ha  Felhasználó  elállási  jogával  élni  kíván,  elállási  szándékát  tartalmazó egyértelmű  nyilatkozatát  köteles  eljuttatni  Szolgáltató  elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó  az  elállási  jog  gyakorlásához  felhasználhatja  a  következő

linken letölthető nyilatkozatmintát is:

► elállási nyilatkozatminta

 

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja: Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Kulcsra-Kész Ház  Kft.

Postacím: 4064. Nagyhegyes, Kossuth utca. 6.

E-mail: webdivat2021@gmail.com

Alulírott  …………………………………………………………………

kijelentem,  hogy  gyakorlom  elállási  jogomat  az  alábbi  termék/ek

adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A termék átvételének időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

–Felhasználó  határidőben  gyakorolja  elállási  jogát,  ha  a  fent  megjelölt határidő  lejárta  előtt  elküldi  írásbeli  elállási  nyilatkozatát,  vagy a határidő utolsó  napján  szóban  bejelenti  azt.  Fogyasztót  terheli  annak  bizonyítása, hogy  az  elállási  jogát  az  itt  írtaknak  megfelelő  módon  és  határidőben gyakorolta.

12.6.4.  Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének  megállapításához  szükséges használat.

12.6.5.  A  termék  visszaküldésének  megszervezése  és  a  visszaküldés  költsége Felhasználót  terheli.  Az  áru  visszajuttatása  történhet  személyesen  is,  az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

12.6.6.  Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató  az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

12.6.7.  Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a  Felhasználó  utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak (személyre szabott terméknek  minősül  a  webhelyen  kiválasztható,  illetve  a  Felhasználó  által más  módon  meghatározott  –  feltöltött,  körülírva  megrendelt  –  mintávalrendelt,  a  Felhasználó  által  kiválasztott  típusú,  színű,  méretű  termék megrendelése, mivel ezeket  Szolgáltató a megrendelést követően gyártja  le a Felhasználó részére); –  lezárt  csomagolású  hang-,  illetve  képfelvétel,  valamint  számítógépes szoftver  példányának  adásvétele  tekintetében,  ha  az  átadást  követően  a Felhasználó  a  csomagolást  felbontotta  (felbontás  előtt  gyakorolható  az elállási jog);-  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,  és  a  Felhasználó  e  beleegyezésével  egyidejűleg  nyilatkozott annak  tudomásul  vételéről,  hogy  a  teljesítés  megkezdését  követően elveszíti az elállási jogát.

12.7.  Az elállás joghatásai

12.7.1.  Ha  Felhasználó  eláll  a  szerződéstől,  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a Felhasználó  elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató  visszatéríti  a  Felhasználó  által  teljesített  valamennyi ellenszolgáltatást,  ideértve  a  termék  Felhasználóhoz  történő fuvarozásának költségét  is  (kivéve  azokat  a  többletköltségeket,  amelyek amiatt  merültek  fel,  hogy  Felhasználó  a  Szolgáltató  által  felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal  egyező  fizetési  módot  alkalmaz,  kivéve,  ha  Felhasználó  más fizetési  mód  igénybevételéhez  kifejezetten  a  hozzájárulását  adja,  és  e visszatérítési  mód  alkalmazásából  kifolyólag  Felhasználót  semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén  a visszatérítést  Szolgáltató  mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy  Felhasználó  nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.7.2.  Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül,  de  legkésőbb  elállási  nyilatkozatának  beérkezésétől  számított  14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt  elküldi  a  terméket.  A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.7.3.  Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Felelősség kizárása

13.1.  A szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.2.  Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a  felhasználást  illetően,  de  a  konkrét  felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.3.  Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért,  amelyek  a  webhely  rosszhiszemű  felhasználásából  vagy  az internetszolgáltató  elérhetetlenné  válásából  erednek.  Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért,  például  elektromos  vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

13.4.  Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

13.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

 

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Termékértékelés

 

14.1. A webhelyen található terméket Felhasználó hozzászólás, valamint pontozás formájában értékelheti. A hozzászólásnak, pontozásnak nem feltétele a webhelyen történő regisztráció.

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

 

14.2. Általános rendelkezések, adatvédelem

 

Felhasználó hozzászólásai közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászóló keresztneve is beazonosítható, az általa hozzászólásában közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni. Felhasználó hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható,

így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

14.3. Közzététel

 

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé.

Bárki valós személy személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető hozzászólás, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

 

14.4. Moderáció

 

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt.

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen feltételek és alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon

akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A weboldalon megjelenő jogsértő hozzászólásokat a Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ilyen hozzászólások lehetnek, amelyek: – a Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik, – tartalmuk jogszabályba, vagy jelen feltételekbe ütközik.

Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli.

14.5. Szellemi tulajdon

 

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

 

14.6. Felelősség

 

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

14.7. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

 

A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi

szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést az info@pamutlabor.hu címre.

 1. Egyéb rendelkezések

 

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

 

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 1. Szerződési feltételek módosítása

 

17.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

17.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

 1. Irányadó jog, jogviták

 

18.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

18.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet

 

 

eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Kecskeméti Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

 

18.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

 

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

 1. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

 

19.1. Panasz

 

19.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

 

Kulcsra-Kész Ház Kft.

Üzlet címe: 1146.Budapest.Istvánmezei út 6

Székhely:4064 Nagyhegyes Kossuth u 3/a

E-mail: webdivat2021@gmail.com

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

19.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

 

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Békéltető Testület.

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. Telefon: +36 52 500 745

E-mail: bekelteto@hbkik.hu  Webhely:  https://hbkik.hu/bekelteto-testulet/

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webhely: http://bekeltet.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

19.1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

19.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó

 

 

panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

 

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi út 46  Postacím: 4025 Debrecen, Széchenyi út 46 Telefonszám: +36 52 533 924  E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

19.2. Felügyelet

 

19.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

 

4512-7/2019.

A hatóság elérhetőségei:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda Igazgatási Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Postacím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36 76 512 215

Fax: +36 76 513 538

E-mail: alt.igazgatas@kecskemet.hu

Webhely: http://kecskemet.hu/?r=2006&l=

19.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. Június 30.

Kulcsra-Kész Ház Kft.